Новини

18 Вересня 2020 р.

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

У частині першій статті 8 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон), зокрема у пунктах 1–13, визначаються основні обов’язки державних службовців. Пунктом 1 частини першої зазначеної статті передбачено, що державний службовець зобов’язаний дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законамиУкраїни.

Така норма встановлює гарантії того, що державні службовці, здійснюючи свої завдання і функції, будуть належним чином виконувати конституційні положення, а також вимоги законодавчих актів, які стосуються діяльності державного органу, в якому вони працюють. Невиконання зазначених положень державними службовцями тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Так, для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, результати їхньої службової діяльності підлягають щорічному оцінюванню.

Статтею 44 Закону визначено загальні правила проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Коло учасників процедури оцінювання, їх права, завдання та повноваження, етапи оцінювання передбачено Порядком проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 (далі – Порядок № 640).

Оцінювання результатів службової діяльності проводиться щороку у жовтні-грудні за період з 1 січня поточного року (або з дати визначення завдань і ключових показників) до дати прийняття відповідного наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання індивідуальної програми професійного розвитку, а також показників, визначених у контракті про проходження державної служби (у разі укладення).

Оцінюваннярезультатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності такого структурного підрозділу). Оцінюваннярезультатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "А", здійснюється суб’ктом призначення.

Для визначення результатів виконання завдань безпосередній керівник спільно з керівником самостійного структурного підрозділу (у разі наявності) проводить з державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», оціночну співбесіду.

Оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником на основі усних пояснень державного службовця про виконання завдань і ключових показників та його письмового звіту, що подається у довільній формі (у разі його подання).

Після оціночної співбесіди безпосереднім керівником заповнюється форма щодо результатів виконання завдань державним службовцем за відповідний рік згідно з додатком 8 у частині виставлення балів, визначення оцінки та їх обґрунтування, а також визначення потреб у професійному навчанні.

За результатами оцінювання державному службовцю виставляється одна з трьох оцінок: негативна, позитивна або відмінна з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього бала за виконання кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників, що виставляються з урахуванням критеріїв виставлення балів згідно з додатком 4 Порядку № 640.

Безпосередній керівник ознайомлює державного службовця з результатами оцінювання та передає службі управління персоналом оформлену в установленому порядку форму щодо результатів виконання завдань державним службовцем за відповідний рік згідно з додатком 8 для зберігання в особовій справі державного службовця.

У разі визначення результаіввиконання завдань безоціночної співбесіди безпосередній керівник передає службі управління персоналом зазначену форму без відмітки про ознайомлення державного службовця. Ознайомитися з результатами виконання завдань державний службовець повинен протягом п’яти робочих днів після виходу на роботу.

Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльноств державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», в якому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка, за формою згідно з додатком 5, затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення.

На підставі висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, з урахуванням визначених завдань і ключових показників на наступний звітний рік, державний службовець разом із службою управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальну програму професійного розвитку, яку погоджує безпосередній керівник державного службовця та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює (у разі наявності).

 

За інформацією наданою

відділом державної служби та управління персоналом