Новини

2 Вересня 2019 р.

Правила етичної поведінки працівника апарату суду

Правила етичної поведінки працівника апарату суду

Мораль є надзвичайно важливим елементом людської діяльності, а сама діяльність людей в усій її різноманітності і специфічності не може не накладати відбиток і на специфіку моральної регуляції.

До представників професій, пов’язаних з іміджем, репутацією та інтересами людей, висуваються надзвичайно високі моральні вимоги. Це стосується таких видів діяльності, де вирішуються питання життя і смерті, здоров’я, свободи, честі і гідності людини, де моральні якості спеціаліста набувають вирішального значення, де доля одного може значно залежати від моральної спроможності іншого. Так, у трудовій діяльності працівників апарату суду суспільство бере до уваги не тільки рівень освіти, обсяг спеціальних знань, умінь, навичок, а й моральні якості працівника, під якими розуміють стійкі прояви моральної свідомості в діяльності, поведінці і вчинках.

Варто зауважити, що загальні правила поведінки працівника апарату суду ґрунтуються на доброчесності та запобіганні конфлікту інтересів у діяльності працівника суду та способів врегулювання конфлікту інтересів.

Кожен працівник суду повинен:

- ставитися до всіх відвідувачів та працівників суду ввічливо та з повагою;

- пам’ятати, що кожна людина, яка звертається до суду, має право на шанобливе ставлення, допомогу та уважне обслуговування, а її проблеми не можуть бути обтяжливими;

- виконувати свої обов’язки з повагою до прав і свобод людини;

- ставитися до всіх і кожного неупереджено та без дискримінації на підставі расової, релігійної, національної, статевої або політичної приналежності, соціального походження, майнового і посадового становища, мови спілкування та інших обставин;

- не надавати переваг будь-яким громадським чи релігійним об’єднанням, професійним або соціальним групам, організаціям, компаніям, громадянам;

- проявляти повагу до моральних звичаїв і традицій народів, враховуючи культурні та інші особливості різних етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій;

- своєчасно й ефективно виконувати посадові обов’язки чесно і сумлінно, відповідно до посадової інструкції, на високому професійному рівні;

- без наказу керівника утримуватися від виконання обов’язків, непередбачених посадою;

- бути справедливим та неупередженим, виконувати всі свої обов’язки якнайкраще, справедливо та з розумінням своєї суспільної відповідальності;

- з повагою ставитися до громадян, експертів, свідків, адвокатів, прокурорів,суддів та інших працівників, бути терплячим, ввічливим та доброзичливим;

- утримуватися від висловлювань своїх оцінок та коментарів щодо рішень суду;

- дотримуватися високої культури спілкування з громадянами, учасниками судового процесу, суддями та своїми колегами;

- на першу вимогу надавати інформацію відповідного до закону, правил і вимог, що стосуються суду, в якому він/вона працює;

- вживати заходів для того, щоб убезпечити конфіденційність інформації, яка є в його/її розпорядженні, та добросовісно її використовувати;

- не намагатися отримати несанкціонований доступ до інформації, яку він/вона не уповноважений/на мати;

- не відповідати на образи, звинувачення або критику з боку громадян, учасників судового процесу, інших працівників суду аналогічним чином, або іншими проявами агресії, що принижують честь і гідність людини;

- виконувати свої функції, враховуючи рівень знань людини, яка до нього звернулася за допомогою та використовуючи термінологію, яку та особа може зрозуміти;

- допомогти з інформацією стосовно стандартних судових процедур, не надаючи при цьому порад юридичного характеру.

Працівник суду зобов’язаний:

- поважати досвід, знання та професійну позицію своїх колег;

- бути відкритим до співпраці з метою підвищення якості послуг;

- уникати неконструктивної критики своїх колег і нести індивідуальну відповідальність за публічну критику їхньої роботи;

- уникати навмисного поширення чуток і вживання лайливих слів як неприпустимих;

- прагнути отримати нові знання і досвід через обмін інформацією з колегами та іншими фахівцями з метою підвищення кваліфікації;

- дотримуватися Конституції України та законів України;

- прагнути бути обізнаним з усіма вимогами законів і підзаконних актів, правилами та процедурами щодо своїх службових обов’язків і неухильно виконувати їх;

- уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити конфлікт інтересів;

- не вдаватися до дій, які можуть бути сприятливими для будь-якої зі сторін у справі або адвокатів, що беруть участь у процесі;

- не використовувати службове становище для отримання особистої вигоди або у приватних інтересах інших осіб.

Завчаючи вищезазначене, можна зробити висновок, що саме плідна праця і наполегливість кожного працівника апарату суду створює ту картину про суд, яку сприймають оточуючі. Діяльність кожного працівника апарату суду, який є частиною судової системи в цілому, є надзвичайно важливою та цінною для досягнення поставленої мети та підвищення рівня довіри суспільства до суду.