Новини

11 Липня 2019 р.

Порядок преміювання та встановлення стимулюючих виплат для державних службовців

Порядок преміювання та встановлення стимулюючих виплат  для державних службовців

До складовихзаробітної плати держслужбовців згідно зі ст. 50 Закону від 10.12.15 р. № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889) належать:

- посадовий оклад;

- надбавка за вислугу років;

- надбавка за ранг державного службовця;

- виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

- виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

- премія (у разі встановлення).

Частиною третьою статті 50 Закону законодавець визначив такі види премій:

- за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

- місячна або квартальна відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.

Інших видів премій (до державних і професійних свят, ювілейних дат тощо) Законом не передбачено, а отже і підстав для виплати таких премій з дати набрання чинності цим Законом немає.

Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів) затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 р. N 646 (далі - Типове положення).

Це Типове положення розроблено відповідно до Закону і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів) (далі - державний орган), які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

Водночас, відповідно до положень абзацу третього частини п'ятої статті 52 Закону і пункту 4 Типового положення в державному органі має бути розроблено згідно з цим Типовим положенням, погоджене з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності) та затверджене керівником державної служби Положення про преміювання відповідного державного органу (далі - Положення про преміювання)

Отже, в цьому Положенні про преміювання зазначаються критерії, умови і порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям. Типовим положенням для визначення відповідного розміру місячної або квартальної премії передбачено такі критерії - ініціативність у роботі; якість виконання завдань, визначених положеннями про державний орган, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва відповідного державного органу та безпосереднього керівника державного службовця; терміновість виконання завдань; виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

Цей перелік критеріїв не є вичерпним і в Положенні про преміювання з урахуванням функцій, завдань та повноважень відповідного державного органу можуть бути зазначені й інші критерії, а також визначені показники роботи, що призводять до  зменшення розміру премії або ії невиплати в цілому

Преміювання провадиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, зацікавленості в досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання.

Преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Розмір місячної або квартальної премії визначає керівник державної служби шляхом видання відповідного наказу на підставі обґрунтованих поданнях  керівників самостійних структурних підрозділів залежно від особливостей виконання функцій і завдань державного  службовця.

Керівники державної служби у межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого Постановою про оплату працівників державних органів (далі – Положення).

Положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат державним службовцям з метою посилення мотивації працівників державних органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи. Керівники державної служби в державному органі мають право встановлювати державним службовцям у межах економії фонду оплати праці додаткові стимулюючі виплати, до яких належать надбавки:

- за інтенсивність праці;

- за виконання особливо важливої роботи.

Так, надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі - надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу.

Надбавки встановлюються згідно з наказом (розпорядженням) керівника державної служби в державному органі. Зокрема, надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

- якість і складність підготовлених документів;

- терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

- ініціативність у роботі.

В свою чергу надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

- виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

- виконання роботи, що вимагає від працівника особливої;

- організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ, визначених Концепцією запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905, а також державним службовцям, призначеним на посади фахівців з питань реформ за результатами конкурсу в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Офісі Президента України, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України.

В разі невиконання своїх обов’язків, ігнорування норм охорони праці, прогули, поява на роботі в нетверезому стані – це неповний перелік причин, через які працівник може бути позбавлений премії або надбавок. Рішення про зменшення розміру заохочувальної виплати або взагалі про її позбавлення керівник підприємства має право прийняти одноосібно й оформити відповідний наказ.