Новини

10 Травня 2019 р.

Судові виклики та повідомлення в адміністративному процесі

Судові виклики та повідомлення в адміністративному процесі

З метою забезпечення права на судовий захист законодавець встановлює, що особи, які беруть участь у справі, мають право знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів. Реалізація цієї норми здійснюється шляхом забезпечення повної інформованості зацікавлених осіб в адміністративній справі. 

Судова повістка – це своєрідна гарантія того, що особа буде повідомлена про розгляд справи, оскільки процедура її вручення здійснюється під розписку, яка із поміткою про дату вручення в той самий день особами, які її вручили, повертається до суду. Судові повістки-повідомлення направляються особам, які беруть участь у справі щодо вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов’язковою. Передбачена Кодексом адміністративного судочинства України судова повістка про виклик адресується особам, участь яких у судовому засіданні або вчиненні окремих процесуальних дій є обов’язковою.
Детальний перелік обов’язкових реквізитів повістки про виклик зазначені в статті 125 Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема, вони мають містити: 
1) ім’я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка; 
2) найменування та адресу суду; 
3) зазначення місця, дня і часу явки за викликом; 
4) назву та номер справи, за якою робиться виклик; 
5) зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач); 
6) у разі необхідності – пропозицію особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше неподані докази; 
7) зазначення обов’язку особи, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату; 
8) роз’яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов’язок повідомити суд про причини неявки. 
Однак перелік Кодексу адміністративного судочинства України, не містить інформації про те, чи викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв’язку з необхідністю дати особисті пояснення – про потребу дати особисті пояснення.
До того ж повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді. Якщо для розгляду окремих категорій справ, заяв або клопотань учасників справи Кодексом адміністративного судочинства України встановлено строк розгляду менше десяти днів, повістка має бути вручена у строк, достатній для прибуття особи до суду для участі в судовому засіданні.
Допускається судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів телеграмою, факсом, телефаксом, електронною поштою, телефоном, через оголошення на сайті судової влади. 
Водночас згідно зі статтею 124 Кодексу адміністративного судочинства України, судова повістка надсилається на офіційну електронну адресу відповідного учасника справи у випадку наявності у нього офіційної електронної адреси, або разом із розпискою рекомендованим листом з повідомленням про вручення у випадку, якщо така адреса відсутня, або через кур’єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншим учасником справи. Днем вручення судової повістки є день отримання судом повідомлення про її доставку на офіційну електронну адресу особи.